Ви впевнені, що хочете вийти

з Вашого гостьового облікового запису?Hyalual – лі-дер в під-три-ма-нні про-фе-сій-но-го зрос-та-ння кос-ме-то-ло-гів. Бі-льше 5000 спе-ціа-ліс-тів ес-те-тич-ної ме-ди-ци-ни що-річ-но про-хо-дять нав-ча-ння з на-ми. На-ша ко-ман-да роз-ро-би-ла про-граму зрос-та-ння в де-кіль-ка ета-пів. Це шлях від по-чат-ку спів-ро-біт-ницт-ва до ста-ту-су Між-на-род-но-го лі-де-ра ду-мок.
Приєднуйтесь, і ніколи не переставайте розвивати свої можливості!
map
Медичний тренер
img
Експерт Профі Майстер
Лідер думок
img
Міжнародний Національний
Активності медичного тренера Майстер Профі Експерт
Постійний клієнт Компанії (Використовує продукти у своїй практиці, регулярно відвідує заходи) + + +
Володіє класичними та авторськими методиками використання продуктів + + +
Володіє навичками теоретичної та практичної презентації + + +
Проводить регулярні навчання Клієнтів згідно з планом + + +
Бере участь у щорічному форумі тренерів + + +
Розробляє медичні матеріали та презентації - + +
Доповідач на Національних конгресах - + +
Публікує статті про продукти Компанії у профільних виданнях - + +
Розробляє авторські методики - + +
Виступає дослідником у клінічних спостереженнях та випробуваннях - - +
Доповідач на Міжнародних конгресах - - -
Член Експертної Ради Країни - - -
Активності лідерів думок Національний Міжнародний
Доповідач на Національних конгресах + +
Публікує статті про продукти Компанії у профільних виданнях + +
Розробляє авторські методики + +
Член Експертної Ради Країни + +
Дослідник у національних клінічних спостереженнях та випробуваннях + +
Доповідач на Міжнародних конгресах - +
Може виступати головою експертної ради країни - +
Дослідник у міжнародних клінічних спостереженнях та випробуваннях - +
Учасник розробки нових продуктів - +
Може входити до Міжнародної експертної ради - +

Бажаєте стати медичним тренером чи лідером думок?
Заповніть форму, і ми зв'яжемося з Вами!

Чи є Ви клієнтом Institute Hyalual?
Хотіби б Ви стати

Медичним тренером

Лідер думок